FAQs Complain Problems

बर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालय

Read More

आठौं नगरसभा

Read More

नगर शिक्षा

Read More

Elected Officials

Rudra Prakash Upadhyay
Deputy Mayor
Shambhulal Shrestha
Mayor

Official

Meghnath Padhya
Executive Officer
Puskar Kafle
Information Officer

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- अन्य सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य संयोजक
सेवा दिने कार्यालयः- न.पा. को कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 1. वडा सिफारिस
 2. अस्पतालको रोग निदानको पत्र
 3. बिरामीको नागरिकता/ दुई प्रति फोटो
 4. बिरामी आउन नसक्ने अवस्थमा बिरामीको परिवारको/आफन्तको नागरिकता अथवा परिचय पत्र
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- बर्दघाट नगरपालिका कार्यालयको कार्यालय ( प्राविधिक शाखा )
सेवा शुल्कः- नगर परिषद्को निर्णय बमोजिमको नक्सा-पास दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं. देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा
 • कित्ता काट भएको भए सोको प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फर्मेतमा तयार भएको कम्पुटरकृत डिजाइन नक्सा - २ प्रति
 • तला थपको लागि भए पहिले नक्सा पास भएको घरको डिजाइन नक्सा र घर नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा पास फारम राजस्व प्रशासन बाट खरिद गर्नु पर्ने 
 • गत वर्ष न.पा लाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि ( व्यवसायको हकमा )
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- राजश्व शाखा , बर्दघाट नगरपालिका कार्यालयको कार्यालय
सेवा शुल्कः- मुल्यांकन भए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी लालपुर्जा फोटोकपी, जग्गाधनीको नागरिकताको फोटोकपी,
 • नापी कार्यालयद्वारा उपलब्ध गराईएको जग्गाको नक्सा ,
 • अघिल्लो आर्थिक बर्षको कर तिरेको रसिद / फोटोकपी,
 • सम्पत्ति विवरण फारम ,
 • सम्पत्ति विवरण फारम दाखिला गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रकिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा कार्यालयका स्थानीय पन्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यलय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • पति - पत्नीको नागरिकता ;
 • पति-पत्नी को फोटो २ प्रति पत्नीको
 • नागरिकता नभएको खण्डमा पतिको नागरिकता माइती तर्फको बाबु-आमाको नागरिकता
सेवा प्रकारः- अन्य सिफारिस
सेवा समयः- प्रमाण पूरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- न.पा ले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन ,
 • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का ,
 • निवेदक तथा नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकता ,
 • जन्म दर्ता ,
 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
 • ३,३ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा
सेवा समयः- प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको नागरिकताको फोटोकपि ,
 • बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको फोटोकपी तथा संरक्षकको नागरिकताको फोटोकपी ,
 • लाभग्राहीको फोटो २ प्रति ,
 • संरक्षकको हकमा फोटो १ प्रति

जानकारी

Location

Location map