९ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२,३६१
Ward Contact Number: 
९८५७०२८३५०
ward 9