६ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
१,१७५
Ward Contact Number: 
९८१९४३६८२५
ward 6