५ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३,४६७
Ward Contact Number: 
९८४७०७६७१५