३ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२४०२
Ward Contact Number: 
९८६७२४६३८२
ward 3