२ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
5600
Ward Contact Number: 
९८४७२७३४०३