१६ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
४,३७६
Ward Contact Number: 
९८५७०८००७८
ward 16