१५ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३,५४०
Ward Contact Number: 
९८४७०३८५१३
ward 15