१४ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
५,६२०
Ward Contact Number: 
९८५५०७२४०४
ward 14