१३ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
५,८४७
Ward Contact Number: 
९८४७०६८२२७
ward 13