१२ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
३,६४९
Ward Contact Number: 
९८०४४७०७०८
ward 12