११ नं. वडा कार्यालय

Nepali
Population: 
२,७६५
Ward Contact Number: 
९८४७२९००९१
ward 11